Dr.Harish Rao (MBBS, MS)

Dr.Farida Khan (Ph.D.)

Dr.Abin Mani (Ph.D.)

Dr.Richa Jain (Ph.D.)

Dr.Prabhat Kumar Mishra (Ph.D.)

Dr.Shikha Jain (BVSc, MVSc)

Dr.Kamal Uddin Zaidi (Ph.D.)