Alibha Rawat Dr. Vijeta Raichandani
Girish Sharma
Archana Lal
Isha Puniwar
M.sc. (Genetic)
2010
B.D.S. (P.D.A.)
2010
M. Sc. (biotech)
2010
 

M.Tech. (biotech)
2010

 

M.Sc. (biotech)
2010
Rahul Patel
Pallav Dubey
Kirti Sharma
Pradip Patidar
Shikha Singh
M.B.B.S. (Pursuing) 2010
M.B.B.S. (Pursuing) 2010  

B.Sc. (biotech)
2011

 

B.Tech. (biotech)      2011
M.Sc.(biotech) 
2011
Pooja Singh
Vikas Rajput Ankita Alice Singh Vijay Pal Singh Sikarwar
Pravin Raghuvanshi
M.Sc. (biotech)
2011
M. Pharm. (biotech) 2011
M. Pharm. (biotech) 2011
M. Pharm. (biotech) 2011
M. Pharm. (biotech) 2011
Kuldeep Singh Rajput
D. Subha Pradha
Rahul Goswami Navin gupta Rahul Dandotiya
M. Pharm. (biotech)
2011
M. Pharm. (biotech)
2011
M. Pharm. (biotech)
2011
M. Pharm. (biotech)
2011
M. Pharm. (biotech)
2011
Himanshu khare
M. Pharm. (biotech)
2011