Mr. Syed Sajjad Azhar
Deputy Registrar
People’s University, Bhopal

Mr. Praveen Shrivastava
Deputy Registrar
People’s University, Bhopal

Dr. Amita Mourya
Deputy COE
People’s University, Bhopal

Dr. Pradeep Singh Baghel
Asst. Registrar
People’s University, Bhopal

Dr. Awadhesh Kumar Gupta Kandu
Asst. Registrar
People’s University, Bhopal