Akanksha – Eli Lilly Baroda

AKANKSHA PU-003171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Akanksha
Company Name : Eli Lilly Baroda

Ankit Pandey – One Asia Biotech Jaipur

ANKIT PANDEY PU-004171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Ankit Pandey
Company Name : One Asia Biotech Jaipur

Bhavesh Kumar – Ajanta Pharma Ltd

bhavesh kumar

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Bhavesh Kumar
Company Name : Ajanta Pharma Ltd

Gautam Kumar Mahtha – Seva Healthcare Ltd

GAUTAM KUMAR MAHTHA PU-011171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Gautam Kumar Mahtha
Company Name : Seva Healthcare Ltd.

Mohd Simar Khan – Eris Life Line

MOHD SIMAR KHAN PU-018171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Mohd Simar Khan
Company Name : Eris Life Line, Bhopal

Mohd Inayat Quaraishi – Med Mart Hyderabad

MOHD INAYAT QUARAISHI PU-019171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Mohd Inayat Quaraishi
Company Name : Med Mart Hyderabad

Pragya Sahu – Cadila Pharma, Ahmedabad

Pragya Sahu PU-024171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Pragya Sahu
Company Name : Cadila Pharma, Ahmedabad

Prem Samundre – Faculty of VNS Bhopal

PREM SAMUNDRE PU-026171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Prem Samundre
Company Name : Faculty of VNS Bhopal

Rishabh Arse – Sun Pharma

RISHABH ARSE PU-033171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Rishabh Arse
Company Name : Sun Pharma

Shambhawi Pritam – Cadila Pharma

SHAMBHAWI PRITAM PU-041171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Shambhawi Pritam
Company Name : Cadila Pharma, Ahmedabad

Suryapratap Singh Parihar – Sun Pharma

SURYAPRATAP SINGH PARIHAR PU-045171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Suryapratap Singh Parihar
Company Name : Sun Pharma

Tej Bhadur Maurya – Sun Pharma

TEJ BHADUR MAURYA PU-046171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Tej Bhadur Maurya
Company Name : Sun Pharma

Keerti Mishra – Cadila Pharma

Keerti Mishra PU-053171404A

Sop&r Students Placed In Top Pharma Company

Student Name : Keerti Mishra
Company Name : Cadila Pharma, Ahmedabad